Ustavno sodišče lahko:

Preuči vašo pobudo za presojo ustavnosti ali zakonitosti določbe predpisa, ki krši vaše človekove pravice ali ustavna načela - ocena ustavnosti ali zakonitosti predpisov
To pomeni, da lahko zoper določbo predpisa sprožite pobudo le, če menite, da krši vaše človekove pravice ali ustavna načela, ker je v nasprotju z višjo zakonsko določbo ali ustavo.
 
Če se vaša pobuda sprejme v obravnavo, lahko sodišče ugotovi, ali določba predpisa, zaradi katere se pritožujete, krši vaše človekove pravice in ali je v nasprotju z ustavnimi načeli. Če sodišče ugotovi, da je določba v nasprotju z višjim zakonom ali ustavo, jo lahko razveljavi ali odpravi. Sodišče lahko odloči, ali določba ne bo veljala od dneva sodbe dalje, kasneje ali že od prej (samo za podzakonske predpise).
 
Ustavno sodišče vam ne more dodeliti odškodnine za kršitev vaših pravic. Če je sodišče razsodilo, da je nek predpis kršil vaše pravice, morate odškodnino zahtevati na sodišču splošne pristojnosti (civilno sodišče).
Preuči vašo ustavno pritožbo zoper kršitev vaših človekovih pravic s sodno odločbo (ustavna pritožba)
Če so bile vaše človekove pravice kršene s posamičnim aktom, s katerim so državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil odločali o vaših pravicah, obveznostih ali pravnih pravicah, in ste izčrpali vsa druga pravna sredstva, lahko vložite pritožbo na ustavno sodišče.
 
Če je vaša pritožba sprejeta, lahko ustavno sodišče ugotovi, da je posamični akt kršil vaše pravice, in ga razveljavi. Nato zadevo vrne organu pristojnemu za odločanje o njej ali o sporni pravici ali svoboščini odloči samo.
 
Če Ustavno sodišče ugotovi, da izpodbijani posamični akt temelji na potencialno protiustavnem zakonu oziroma protiustavnem ali protizakonitem predpisu, sproži zgoraj opisani postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti takega zakona ali predpisa.

Ustavno sodišče ne more:

Ustavno sodišče lahko opravlja zgolj tiste naloge, ki jih zanj določata ustava in zakon o ustavnem sodišču. Ima zelo specifične funkcije in nima enake pristojnosti za odločanje v sodnih sporih kot višja sodišča v Sloveniji. Zato ne more:
  • obravnavati pritožb glede ravnanj zasebnih podjetij in posameznikov
  • ponovno preučevati dokazov v sodnih zadevah
  • kaznovati državnih uradnikov ali zasebnikov
  • vam dodeliti odškodnine zaradi ugotovljene kršitve vaših človekovih pravic

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah