Na področju človekobih pravic bi bili lahko določeni nacionalni in mednarodni dokumenti o človekovih pravicah lahko pomembni za vas.

Slovenski

V Sloveniji so človekove pravice zapisane v najvišjem pravnem aktu - v Ustavi Republike Slovenije. Drugo poglavje Ustave vsebuje številne pomembne pravice. 

Podrobneje so človekove pravice opredeljene v zakonih.

primer Zakon o kazenskem postopku vsebuje določbe, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic v kazenskem postopku. Zakon o medijih opredeljuje svobodo izražanja medijev.

Evropski & mednarodni

Slovenija je podpisala nekaj pomembnih mednarodnih dokumentov s področja človekovih pravic, ki jo zato tudi zavezujejo.

Nekateri izmed njih so bolj splošni in vsebujejo širok katalog človekovih pravic. To so:

Evropska konvencija o človekovih pravicah

Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) in njeni protokoli vsebujejo široko paleto državljanskih in političnih pravic. Izvajanje te konvencije v državah članicah nadzoruje Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je dostopno tudi vam kot posamezniku_ci.

Preberite več o dostopu do Sodišča.

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah

Tako kot EKČP tudi Pakt vsebuje širok katalog državljanskih in političnih pravic. Za razliko od EKČP je ta dokument zavezujoč za številne države po svetu, ne samo v Evropi. Izvajanje te konvencije nadzira Odbor Združenih narodov za človekove pravice, ki je dostopen tudi vam kot posamezniku.

Preberite več o dostopu do Odbora.

Evropska socialna listina

Evropska socialna listina vsebuje obširen seznam ekonomskih in socialnih pravic. Evropski odbor za socialne pravice nadzira skladnost z Listino v državah članicah. Odbor ne sprejema posameznih pritožb, vendar je odprt za kolektivne zahtevke določenih vrst organizacij.

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Kot že naslov sam pove, pakt vsebuje širok spekter ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Ta Pakt je prav tako zavezujoč za številne države po svetu, ne samo v Evropi. Izvajanje pakta nadzira Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki je v splošnem dostopen tudi posameznikom_cam.

Drugi mednarodni dokumenti, ki se navezujejo na določene družbene skupine ali posamezne pravice
  • Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (odpri dokument)
  • Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (odpri dokument)
  • Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (odpri dokument)
  • Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (odpri dokument)
  • Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (odpri dokument)

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah