Vedno, kadar ste udeleženi v sporu, ki se nanaša na vaše civilne pravice, vam mora biti omogočen dostop do sodišča. Lahko se zgodi, da morate za dostop do sodišča izpolniti določene pogoje, ki pa ne smejo biti tako omejujoči, da jih sploh ne bi mogli izpolniti.

V primeru spora, ki se nanaša na vaše civilne pravice, kot je na primer spor v zvezi s pogodbo, plačilom odškodnine, dedovanjem ali zakonsko zvezo, vam mora biti zagotovoljen dostop do sodišča. Kljub temu pa morate zadostiti določenim zahtevam:

Vrsta zahtevka

Sodišče v civilnih postopkih odloča samo o sporih, ki imajo podlago v zasebnem (civilnem) pravu. To pomeni, da vašega zahtevka ne bo obravnavalo, če ta ni zasebne narave, in da ste za vašo zadevo izbrali napačno sodišče.

primer Sodišče v civilnih postopkih ne bo obravnavalo vaše pritožbe zoper odločbo državnega organa, s katero vam je bila zavrnjena izdaja dovoljenja za prebivanje. Odločitve državnih organov lahko izpodbijate na drugem sodišču, to je na Upravnem sodišču.

Pogoji

Pravica dostopa do sodišča je lahko časovno omejena in povezana z določenimi stroški postopka. Tovrstne omejitve oz. zahteve morajo biti razumne, torej take, da jih je mogoče izpolniti.

Stroški postopka

Ko na sodišče vložite civilnopravni zahtevek, vam je naloženo plačilo sodne takse, ki ne sme biti pretirano visoka, tako da bi vam preprečila uveljavljanje zahtevka. To pa ne pomeni, da mora biti znesek sodne takse nujno tako nizek, da ga lahko zlahka poravnate. Višina sodne takse je določena v zakonu za vsako vrsto zahtevka posebej ali glede na vrednost spornega predmeta. Če vam vaše premoženjsko stanje ne omogoča plačila sodne takse, lahko sodišče zaprosite za oprostitev, znižanje ali obročno plačilo.

Roki

Možnost vložitve tožbe ali predloga na sodišče se lahko časovno omeji. Roki vseeno ne smejo biti tako kratki, da bi vam onemogočili opravo dejanj, ki jih od vas terja zakon. Dolžina roka je odvisna od vrste zahtevka, ki ga vlagate.

primer Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti v 30 dneh od vročitve prepisa sodbe.

Na predpisane časovne omejitve morate biti še posebej pozorni in zahtevek vložiti v za to predpisanih rokih, sicer z njim ne boste uspešni. Če ste iz upravičenega razloga rok zamudili, vam slovensko pravo daje možnost, da na sodišče vložite predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022