Največja korist otroka

V vseh situacijah, ki zadevajo otroka, je potrebno primarno upoštevati njegovo največjo korist. Glede na naravo in pomembnost interesov otroka, lahko njegovi interesi prevladajo nad interesi staršev ali drugih oseb.

Vsebina načela največje koristi otroka

V vseh situacijah, ki zadevajo otroka, je potrebno primarno upoštevati njegovi največjo korist. To je širok pojem, ki zajema vsestransko dobro počutje otroka in njegov razvoj v varnem in stabilnem okolju, ki mu ne škoduje. 

Največja korist otroka je odvisna od najrazličnejših okoliščin v vsakem posamičnem primeru, npr. od otrokove starosti in stopnje razvoja, od njegovih želja, prisotnosti ali odsotnosti staršev, okolja in preteklih izkušenj.

Najbolj pogoste situacije

Pri vsaki odločitvi, ki zadeva otroka, je potrebno ravnati v skladu z največjo koristjo za otroka. Otrok ima pravico izraziti svoje mnenje pred sodiščem in drugimi institucijami, kot je npr. center za socialno delo. Pristojne institucije morajo vsako zadevo obravnavati individualno in skrbno pretehtati interese in koristi vseh vpletenih oseb, otroka in npr. staršev, rejnikov ali skrbnikov. Vsekakor pa mora biti udejanjanje največje koristi otroka primarni cilj pristojnih institucij. 

Najpogostejše situacije, v katerih igra iskanje največje koristi otroka odločilno vlogo:

  • pravno pripoznanje razmerja med staršem in otrokom 
  • izbira otrokovega imena
  • pravica do starševske skrbi
  • pravica do stikov
  • odvzem otroka
  • posvojitev
  • združitev družine
  • postopki pred sodišči in drugimi uradnimi organi

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 26/01/2024